+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
 1. člen Zakona o gimnazijah in 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju določata, da šole vodijo evidence podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških (telesnih) značilnostih dijakov in dijakinj (v nadaljevanju športno vzgojni karton). Zbrane podatke obdelamo na nacionalni ravni in šolam, dijakom ter staršem zagotovimo povratno ustno in pisno informacijo vsako leto meseca maja ali junija.

Analize zbranih podatkov omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni, kar služi kot strokovna osnova pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše. V Sloveniji takšno spremljavo opravljamo že od leta 1986. Več o spremembah telesnega in gibalnega razvoja slovenskih otrok in mladine si lahko ogledate tudi na spletnih straneh http://www.fsp.uni-lj.si/meritve/sportno_vzgojni_karton/.

S pomočjo obdelanih podatkov lahko svetujemo dijakom, ki to želijo, o njihovem telesnem in gibalnem razvoju. Skozi proces svetovanja lahko dijaki sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvete o vključevanju v različne športne dejavnosti.

Šole zbirajo podatke za podatkovno evidenco športno vzgojni karton vsako leto meseca aprila za tiste dijake in dijakinje, za katere pridobijo njihovo pisno soglasje. Če dijak želi biti vključen v spremljavo športno vzgojni karton, izpolni soglasje. Če dijak ne želi več sodelovati v spremljavi, ali pa, če se želi kasneje vključiti vanjo, ravno tako izpolni to soglasje. To lahko stori kadarkoli tako, da na soglasju, ki ga ima doma (nov obrazec lahko dobi tudi pri športnem pedagogu), označi novo odločitev in ga prinese v šolo.

Evidenca podatkov vsebuje ime in priimek dijakinje/dijaka, spol, rojstni datum ter podatke o:

 • telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa
 • telesni teži – voluminoznosti telesa
 • kožni gubi nadlahti – voluminoznosti telesa
 • dotikanju plošče z roko – hitrosti izmeničnih gibov
 • skoku v daljino z mesta – eksplozivni moči
 • premagovanju ovir nazaj – koordinaciji gibanja telesa
 • dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa
 • predklonu na klopici – gibljivosti
 • vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok
 • teku na 60 m – šprinterski hitrosti
 • teku na 600 m – vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju.

Meritve na podlagi enotnih merskih postopkov opravi šola pod vodstvom športnih pedagogov pri rednem pouku. Podatke centralno računalniško obdelamo, vrednotenje obdelanih podatkov pa opravi športni pedagog in jih predstavi dijakom meseca maja ali junija, podatke pa posreduje dijakom tudi pisno. Kadarkoli lahko zahtevate od šole tudi fotokopijo osebnega kartona dijaka oziroma izpis njegovih obdelanih podatkov za ves čas šolanja. Za statistične obdelave in znanstveno-raziskovalno delo se podatki uporabijo tako, da identiteta dijaka ni vidna niti ni določljiva.

Dijaki dobijo svoje osebne športno vzgojne kartone ob koncu šolanja, soglasja in obdelane podatke  ter zbirne kartone pa šola hrani eno leto po končanem šolanju dijakov, nato pa jih uniči.

prof. dr. Janko Strel,

vodja projekta

Dostopnost