+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l RS, 152/20 in 175/20) in Sklepa MIZŠ o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 (600-140/2020/1) ravnateljica srednje šole in doma določam naslednje

 

USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA

 

I.

Pouk v srednji šoli je v šolskem letu 2020/2021 organiziran v enem ocenjevalnem obdobju.

Ocenjevalno obdobje se za dijake zaključnih letnikov zaključi 21. 5. 2021 in za vse ostale dijake 23. 6. 2021.

II.

Načine izpolnjevanja učnih obveznosti uskladi posamezni strokovni aktiv, pri čemer ima vsak učitelj pravico prilagoditve glede na specifiko oddelka. S spremembami načinov izpolnjevanja učnih obveznosti učitelj predmeta seznani dijake pri pouku.

Načrt pisnega ocenjevanja znanja določi posamezen strokovni aktiv, konkretno določitev rokov pisnega ocenjevanja uskladi učitelj predmeta z drugimi učitelji, ki poučujejo v oddelku.

Spremembe rokov pisnega ocenjevanja učitelji vpišejo v e-redovalnico oz. e-dnevnik in s spremembami seznanijo dijake. Število potrebnih ocen pri posameznem predmetu in načine pridobivanja ocen določijo strokovni aktivi. Učitelji seznanijo dijake o spremembah glede števila in načina pridobivanja ocen pri pouku.

Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred ocenjevanjem.

III.

Ta sklep velja po predhodnem obvestilu učiteljskega zbora in se objavi na spletni strani srednje šole ZGN Ljubljana.

 

Ljubljana, 10. december 2020                                                                                                                                                        Bernarda Kokalj

ravnateljica srednje šole in doma

 

 

Dostopnost